ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

При регистриране на своя акаунт потребителят предоставя определен обем от информация, изисквана от Администратора, съдържаща и лични данни, които Администраторът съхранява, използва и обработва законосъобразно и добросъвестно, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, а именно, когато е налице поне едно от следните условия:

1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;

2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;

5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;

7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. Администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Администраторът на лични данни определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни.

  С приемане на настоящите Общи условия и отбелязване на полето „Съгласен съм”, потребителят декларира, че приема и е съгласен личните му данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани от Администратора, при условията на чл. 4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, както и данните му да бъдат предоставяни на други администратори на лични данни, при наличието на законови предпоставки за това или за целите на защита правата и интересите на Администратора, свързани с ползването, евентуално прекратяване на акаунта и др. от страна на потребителя.