Правила и условия

Общи условия за ползване на уеб сайта на "Адвансед Кодинг Ентърпрайз"ООД„ace-web.biz”

 

 

Благодарим Ви, че избрахте да посетите нашия сайт ace-web.biz.

Моля, преди да предприемете каквито и да е действия, прочетете внимателно общите условия и правилата за ползване на сайта.

 

Настоящите „Общи условия” за ползване на уебсайта „ace-web.biz” (Общи/те условия) уреждат взаимоотношенията между потребителите на уебсайта - от една страна и от друга: Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД, с адрес на управление:Бургас, жк. Славейков,  e-mail за контакт: office@ace-web.biz  – собственик и администратор на сайта (наричано по-долу Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД  или Администратор/а).

 

Всяко лице, получило достъп до уебсайта „ace-web.biz”, приема и се съгласява със следното:

 

1.Цялото техническо съдържание на уебсайта „ace-web.biz” е предмет на авторско право с всички запазени за собственика на сайта Адвансед Кодинг Ентърпрайз" ООД авторски права.

2. С посещението на всяка интернет страница или подстраница на уебсайта „ace-web.biz” или регистрация за каквато и да е интерактивна функционалност се счита, че Вие се съгласявате и приемате настоящите Общи условия за ползване.

3. В случай, че регистрирате свой акаунт или предприемете каквито и да е действия на страниците на уебсайта „ace-web.biz”, Вие сключвате договор с „Адвансед Кодинг Ентърпрайз ООД", за неопределен период от време. Договорът може да бъде прекратен със закриване на акаунта Ви, което се извършва при условията, посочени по-долу.

4. Всеки посетител може да преглежда или да отпечатва отделни страници и/или части от уебсайта „ace-web.biz” при условие, че не премахва бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Прегледа или копирането по друг начин от уебсайта „ace-web.biz” не дава никакви права на собственост върху която и да е програма или материал или част от тях. Съдържанието на уебсайта „ace-web.biz” не може да се възпроизвежда (цялостно или на части), да се предава (по електронен или по друг начин), да се изменя, да се свързва или използва за каквато и да е публична или търговска цел, без предварително писмено разрешение от собственика „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД

5. Политиките за ползване, а оттам и настоящите Общи условия могат да се променят от страна на собственика на сайта - „Адвансед Кодинг Ентърпрайз“ ООД, като потребителите ще бъдат своевременно уведомявани за промените чрез публикуването им на сайта.

6. Използваните по-долу в Общите условия термини и дефиниции имат следното значение:

Уебсайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Интернет сайт е съвкупността от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес ace-web.biz;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта ace-web.biz;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си потребител-потенциален продавач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, е съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;

IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, посредством който компютър, Интернет страница или ресурс се асоциират с потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Администратора на сайта и останалите потребители;

Парола е код от цифри, букви и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който, заедно с потребителското му име, служи за достъп на потребителя до акаунта му (потребителския му профил).

Акаунт (потребителски профил) е обособена част от уебсайта "ace-web.biz", съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Акаунтът обслужва и комуникацията между потребителя на уебсайта ace-web.biz” и Администратора на същия.

Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта ace-web.biz” предоставяща публично информация за потребителя, с негово съгласие и включваща посочените от него име, евентуално възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/ продажби чрез платформата ace-web.biz”, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта ace-web.biz”,незащитена от Закона за защита на личните данни.

Регистрация - Първоначално създаване на потребителски акаунт с парола и потребителско име за достъп до платформата „ace-web.biz“.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Купувач - Потребител, който купува стоки и/или услуги в платформата „ace-web.biz”, отговарящ на условията за ползване на платформата, указани по-долу.

Артикули - Стоки и/или услуги, които могат да бъдат предмет на покупко-продажба, съгласно Общите условия на платформата „ace-web.biz“.

"Наименование на домейн" е буквено или буквено-цифрово означение на електронен адрес, осигуряващ идентифицирането на ресурс, компютър или група компютри в интернет мрежа посредством стандартизиран интернет протокол за пренос на данни.
                         I.            Споразумение с потребителя/ договор за предоставяне на услуги.

Чл. 1. Сключване на Договор. От датата на регистрирането на акаунт или от започване ползването на услуги, предлагани от платформата ace-web.biz (което от двете настъпи първо), потребителят сключва договор за предоставяне на услуги с „Адвансед Кодинг Ентърпрайз' ООД за неопределено време.

Чл.2. Прекратяване на Договора. (1)Сключеният договор за предоставяне на услуги може да бъде прекратен по всяко време от страна на потребител. Прекратяването се осъществява със закриване на акаунта, чрез влизане в „Настройки”→ „Профил“ → „Изтрий профила“, като закриването на акунта се приема като заявка или едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за услуги, считано от датата на закриването. 

(2) Договорът може да бъде прекратен и от страна на Администратора, чрез прекратяване достъпа на потребителя до сайта и закриване на профила му, при констатирани закононарушения, при нарушения на настоящите Общи условия, при действия на потребителя, които застрашават останалите потребители на сайта, сигурността на сайта, които злепоставят и уронват престижа на собствениците на сайта и на другите лица, работещи там.

Чл. 3. В случай, че потребителят, закрил акаунта си в „ace-web.biz”, е осъществил покупко-пораджба чрез сайта, договорът му се прекратява в срок два месеца от последната реализирана покупко-продажба.

Чл. 4. Ако в следствие закриването на акаунта и прекратяването на договора от страна на потребител са възникнали щети за сайта, изразяващи се в дължими неустойки към други потребители и/или наложени глоби, потребителят, по чиято вина същите са възникнали носи изцяло отговорността за тяхното покриване, респ. възстановяване.

II. Условия за ползване на платформата „ace-web.biz

Чл.5. Потребители на платформата „ace-web.biz” могат да бъдат:

(1) Физически лица, навършили 18 години.

(2) Платформата „ace-web.biz” може да се ползва и от юридически лица, регистрирани по Търговския закон, от дружества с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от бизнес формирования, без статут на юридическо лице, регистрирани по ЗЗД.

Чл. 6Регистрация на потребител:

(1) Услугите предлагани от платформата „ace-web.biz“ могат да се ползват само след регистрация.

(2) При регистрацията потребителят избира какъв да бъде неговия профил – бизнес или на физическо лице.

(3) Потребителят еднократно може да промени профила си от бизнес на физическо лице или обратно, ако отговаря на съответните изисквания на настоящите Общи условия за извършване на промяната.

(4) При регистрация потребителите не могат да избират потребителско име, което напомня валиден или измислен уеб адрес, или име на общоизвестна, или ползваща се с известност търговска марка, или личност, или което е обидно и др. В подобен случай, Администраторът може да откаже регистрация и да посъветва потребителя да промени потребителското си име.

(5) Администраторът може да промени профила на потребителя и без да го уведоми за това, когато това се налага от съображения за сигурност на потребителя, на други потребители и/или на сайта. Администраторът може и да блокира или прекрати профила на потребител, който системно нарушава изискванията на платформата „ace-web.biz”.

(6) Потребителите на платформата „ace-web.biz“ трябва да се въздържат от злоумишлени действия при регистрирането си на сайта, от действия, които нарушават законите на Република България или такива, които нарушават добрите нрави, правата на друг/и потребител/и на платформата или собственика „Адвансед Кодинг Ентърпрайз'' ООД.

(7) При регистрация на потребител през която и да е от социалните мрежи приемането на настоящите Общи условия става автоматично.


ПРАВИЛА В У.Ц. „СИНТАКС”

ЗАПИСВАНЕ:

Курсистите могат да заявят своето участие в сайта на „Адвансед Кодинг Ентърпрайз”ООД - ace-web.biz”или като попълнят заявление  на място в офиса на Учебен Център” Синтакс” .

 При записване се заплаща входящата такса на стойност от 60,00 лв., а останалата част от сумата преди или в датата на започването на курса. В случай, че курсистът е заплатил само 50% от таксата при записването си, остатъкът се заплаща от средата на проведените учебни часове. В противен случай курсистът следва да прекрати обучението си с оглед на неуредени финансови въпроси.

Ако курсистът преустанови посещението на занятията без основателна причина, „Адвансед Кодинг нтърпрайз”ООД не възстановява сумата за непроведените часове  от курса. Ако обаче курсистът предупреди своевременно невъзможността си да посещава курса, учебният център връща пълния размер на платената сума като си приспада сумата от проведените от курсиста занятия.

ГРАФИК:

Графика за провеждане на занятията се съставя по предпочитанието на курсистите, съобразено с ангажиментите на преподавателя и заетостта на залата. Одобреният  график се въвежда на сайта на учебният център от негов служител не  по- късно от 2 дни след  обявяването му или възникналата промяна. Всеки от курсистите е длъжен да следи за възникнали промени. Учебен център „Синтакс” не носи отговорност за неявяване на курсист след обявяване на графика в “ace-web.biz”. При невъзможност на курсиста да присъства на конкретно занятие, отсъствието е за негова сметка. Промени на графика могат да бъдат извършени, след съгласието и одобрението на всичкипреподавател, курсисти, учебен център.

При индивидуално обучение,  курсистът  може да отмени фиксирано занятие до 1 ден преди самото занятие. В противен случай то се счита за проведено и курсистът заплаща пълната му стойност. Индивидуалните занятия могат да бъдат с плаващ график като курсиста сам избира неговата интензивност, въз основа на целите на обучението и своето свободно време.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

Учебните материали се предоставят от УЦ„Синтакс” на първо занятие, а текущите и допълнителните в процес на обучението. Те се заплащат допълнително на място в центъра.

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ:

Курсистите, изучавали езика до момента, но не в учебен център „Синтакс”, полагат изпит на място с цел определяне на нивото им. Входният изпит е безплатен, в случай че курсистът желае само да провери своите знания, заплаща такса от 30лв.

Всеки курсист полага тест за приключване на ниво и получава удостоверение издадено от учебния център. Издаването на сертификат от МОМН се заплаща допълнително и е на стойност 120/130лв.

Учебен център „Синтакс” си запазва правото да отмени насрочен курс в случай, че има недостатъчен брой записани курсисти. В такива случаи „Синтакс” предлага на вече записалите се алтернативен вариант или възстановяване на платената такса.